Botswana Wilderness

Rhinos Botswana DSC_1342Rhinos Botswana DSC_1330Rhino Zambia L1000552Rhino Zambia L1000552DSC_1330

DSC_1330
DSC_1342
DSC_1324
L1010877
DSC_1301
L1000552
L1000439web
DSC_0964
L1010806
L1010790
DSC_1238
L1010741
L1010719
L1010730
DSC_1157
L1010521
DSC_1207
DSC_1215
DSC_1371
DSC_1381
DSC_1384
DSC_1397
L1010626
L1010946
DSC_0582
DSC_0311
DSC_0546
DSC_0547
DSC_0327
DSC_0315
L1010323
L1010322
L1010321
L1010296
L1010307
L1010306
L1010265
L1010044
L1010024
L1000688
L1000687
DSC_1011
DSC_0637
DSC_0346
DSC_0288
DSC_0287
DSC_0343
DSC_0336
DSC_0330
DSC_0291
L1000628
DSC_1106
L1010689
L1010690

DSC_1330

Rhinos, Botswana

DSC_1342

Rhinos Botswana

DSC_1324

Rhinos, Botswana

L1010877

Rhino, Botswana

DSC_1301

Rhinos, Zambia

L1000552

Rhino, Zambia

L1000439web

Juliet van Otteren With the Rangers that Guard the Rhinos, Zambia

DSC_0964

Leopard, Botswana

L1010806

Leopard, Botswana

L1010790

Leopard, Botswana

DSC_1238

Leopard, Botswana

L1010741

Leopard, Botswana

L1010719

Leopard, Botswana

L1010730

Leopard, Botswana

DSC_1157

Leopard, Botswana

L1010521

Leopard, Botswana

DSC_1207

Hyena, Botswana

DSC_1215

Hyena, Botswana

DSC_1371

Hyena, Botswana

DSC_1381

Hyenas, Botswana

DSC_1384

Hyenas, Botswana

DSC_1397

Hyena, Botswana

L1010626

Hyenas, Botswana

L1010946

Hyenas, Botswana

DSC_0582

Hippo, Botswana

DSC_0311

Pregnant Hippo Grazing, Botswana

DSC_0546

Angry Pregnant Hippo, Botswana

DSC_0547

Angry Pregnant Hippo Charging Photographer, Botswana

DSC_0327

Male Hippos Fighting, Botswana

DSC_0315

Male Hippos Fighting, Botswana

L1010323

Elephant's Eye, Botswana

L1010322

Elephant's Eye, Botswana

L1010321

Elephant's Eye, Botswana

L1010296

Elephant, Botswana

L1010307

Elephants, Botswana

L1010306

Elephant, Botswana

L1010265

Elephant, Botswana

L1010044

Elephants, Botswana

L1010024

Elephants, Botswana

L1000688

Elephant, Botswana

L1000687

Herd of Elephants, Botswana

DSC_1011

Elephant, Botswana

DSC_0637

Elephant, Botswana

DSC_0346

Elephant, Botswana

DSC_0288

Elephants, Botswana

DSC_0287

Elephants, Botswana

DSC_0343

Elephant, Botswana

DSC_0336

Elephants, Botswana

DSC_0330

Elephants, Botswana

DSC_0291

Elephant, Botswana

L1000628

Wild Boar, Botswana

DSC_1106

Wild Boars, Botswana

L1010689

Wild Boars, Botswana

L1010690

Wild Boars, Botswana

Juliet van Otteren © 2011